NABÓR WNIOSKÓW: wsparcie w ramach "DUŻEGO BONU"

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza nabór wniosków w ramach programu  WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU   

1. CEL DZIAŁANIA
Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:

I. Etap przygotowawczy polegający na analizie możliwości i potrzeb produkcyjnych przedsiębiorcy mogący obejmować następujące usługi:

1) opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy;

2) opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji;

3) opracowanie prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu;

4) opracowanie strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

Uwaga: Wartość wydatków kwalifikowanych etapu przygotowawczego nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w projekcie.

II. Etap opracowania nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącego ulepszenia wyrobu lub technologii produkcji.

III. Etap wdrożenia nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. W ramach wdrożenia możliwe jest np. opracowanie planu wdrożenia do produkcji wykonanego w ramach Projektu opracowania, wykonania testów opracowanego prototypu, pomoc w uzyskaniu wymaganych certyfikatów, usługa dostosowania produkcji uwzględniająca wymagania opracowanego wyrobu lub technologii produkcji, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu. Usługi wykonane w ramachwdrożenia powinny mieć na celu przygotowanie wyrobu do produkcji oraz określenie wymagań produkcyjnych, jednakże działania i koszty związane z uruchomieniemprodukcji ponosi przedsiębiorca (wykluczone jest zatem kwalifikowanie w ramach Projektu wydatków o charakterze inwestycyjnym mającym na celu np. wyposażenie linii technologicznej przedsiębiorcy).
Uwaga: Możliwe warianty realizacji Projektu w ramach Programu to: - etap II, - etap I + II, - etap II + III lub - etap I + II + III.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, będąca podstawą weryfikacji spełniania nowych wymagań przez wskazaną we wniosku o udzielenie wsparcia jednostkę naukową, przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38).
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: 10 marzec do 21  kwiecień 2015;
 
3. DLA KOGO
Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Programu, może ubiegać się o nie po raz kolejny.
Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków.
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
Wsparcie ma formę refundacji i jest przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, przy założeniu, że realizacja tego programu rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 roku.
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Uwaga: W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje z 3-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.parp.gov.pl o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: ogólnopolski     
Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł.

Pula środków przeznaczonych na odwołania dla przedsiębiorców stanowi 5% budżetu Programu przeznaczonego na wsparcie. Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/more/46430

Druk działania (WORD)

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl